top of page
Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Aerial Core (I)

  • 350.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh, Hà Nội

Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 60’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

  • Quán Thánh, Hà Nội

    84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

    Fairygarden.est2020@gmail.com


bottom of page