top of page

Aerial Drop (I)

Lớp drop trình độ trung cấp không dành cho học viên lớp cơ bản

  • 1 gi
  • 220.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh, Hà Nội

Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 60’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

  • Quán Thánh, Hà Nội

    84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

    Fairygarden.est2020@gmail.com

bottom of page